0 items in de winkelmand
  • Geen producten in winkelmand.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

VOOR LEVERING AAN CONSUMENTEN VAN Jan de Roo Vuurwerk:

1.Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Jan de Roo Vuurwerk (Jan de Roo), verder aan te duiden als Jan de Roo Vuurwerk, en de afnemer, van welke aard dan ook, alsmede op de daaruit voortvloeiende verbintenissen. Afwijkingen dienen uitsluitend schriftelijk met Jan de Roo Vuurwerk overeengekomen te worden.
1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders is overeengekomen. Jan de Roo Vuurwerk is eerst gebonden, nadat zij de opdracht c.q. het aanbod van de opdrachtgever schriftelijk heeft aanvaard, resp. nadat zij met de
uitvoering van de opdracht is begonnen. Alle te voren gemaakte afspraken, welke niet schriftelijk zijn aanvaard, worden geacht te zijn vervallen.

2. Prijzen
2.1 Alle prijsopgaven en de prijzen die in rekening gebracht worden zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst geldende inkoopkostenfactoren.
2.2 In geval van verhoging in de totaalprijs (door b.v. valutakoers, heffingen etc.) na de dag waarop de overeenkomst is tot stand gekomen, is Jan de Roo Vuurwerk gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen. De opdrachtgever heeft alsdan het recht de overeenkomst te annuleren tegen vergoeding van de door Jan de Roo Vuurwerk gemaakte kosten met betrekking tot de overeenkomst.

3. Levering
3.1 Vuurwerk wordt niet verzonden en dient op de aangegeven vuurwerk afhaaldagen afgehaald te worden bij de winkel. Alle door Jan de Roo Vuurwerk geleverde goederen, ook die welke franco verkocht zijn, reizen voor rekening en risico van de opdrachtgever.
3.2 De opgegeven leveringstijden gelden slechts bij benadering. Jan de Roo Vuurwerk is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de leveringstermijn en de opdrachtgever ontleent hieraan niet het recht de overeenkomst te annuleren, schadevergoeding te vorderen dan wel zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten.

4. Reclames
4.1 Koper is verplicht het geleverde onmiddellijk na afhaling op zichtbare gebreken te controleren. Bij zichtbare gebreken dient koper binnen een termijn van 3 dagen na afhaling, schriftelijk en gemotiveerd daarvan aan Jan de Roo Vuurwerk mededeling doen, bij gebreke waarvan de afgehaalde zaken geacht worden te zijn aanvaard.
4.2 Reclames geven de koper niet het recht betaling op te schorten. Evenmin is compensatie toegestaan.
4.3 Gebreken in een deel van de geleverde goederen geven de koper niet het recht de gehele order te weigeren of af te keuren.

5. Betaling/Wanprestatie
5.1 Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering uitsluitend à bij vooruitbetaling.
5.2 Jan de Roo Vuurwerk heeft het recht om niet of niet verder te leveren, indien er voor of tijdens het uitvoeren van de overeenkomst aanwijzingen zijn omtrent onvoldoende of verminderde kredietwaardigheid van de koper.
5.3 Indien betaling door koper niet binnen de gestelde termijn heeft plaatsgehad, zijn alle openstaande fakturen zonder in gebrekestelling terstond opeisbaar. Dit is tevens het geval indien er sprake is van surséance van betaling, faillissement of curatele.
5.4 Indien betaling door koper niet volledig binnen de gestelde termijn heeft plaatsgehad, is koper terstond van rechtswege in verzuim en is vanaf de vervaldatum een rente van 1% per maand of gedeelte daarvan verschuldigd over het openstaande bedrag. Voorts komen dan alle kosten, zowel de buitengerechtelijke als de werkelijk gemaakte gerechtelijke, ten laste van koper, gesteld op 15% van het openstaande faktuur bedrag, met een minimum van € 150,=.

5.5 Jan de Roo Vuurwerk is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat de koper aan al zijn opeisbare verplichtingen heeft voldaan.

6. Aansprakelijkheid
6.1 Jan de Roo Vuurwerk is niet aansprakelijk voor direct of indirect door de opdrachtgever of derden geleden schade als gevolg van niet of niet tijdige levering en evenmin voor schade (welke ook) geleden als gevolg van door Jan de Roo Vuurwerk geleverde goederen die ondeugdelijk zijn en/of niet de veiligheid bieden die men mag verwachten dan wel schade als gevolg van ondeugdelijk verrichte diensten waaronder reparaties.
6.2 Jan de Roo Vuurwerk is niet aansprakelijk voor schade die door opdrachtgever of door derden wordt geleden als gevolg van handelen of nalaten van haar personeel of derden die door haar bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken.
6.3 De opdrachtgever vrijwaart Jan de Roo Vuurwerk tegen alle eventuele aanspraken c.q. rechten van derden of vergoeding van geleden en nog te lijden schaden op grond van art. 6.1 en 6.2 omschreven handelen of nalaten. 6.4 Indien Jan de Roo Vuurwerk aan derden goederen verkoopt (alsdan niet na verwerking of bewerking) die in haar opdracht geheel of gedeeltelijk vervaardigt en of geleverd zijn door een ander dan is de leverancier van Jan de Roo Vuurwerk aansprakelijk voor schade die door Jan de Roo Vuurwerk en/of derden wordt geleden voor zover de oorzaak van de schade ligt in de door de leverancier vervaardigde of geleverde goederen. Jan de Roo Vuurwerk kan voor aldus veroorzaakte schade niet door de opdrachtgever aangesproken worden.

7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 Jan de Roo Vuurwerk behoudt zich het eigendomsrecht van de aan de opdrachtgever geleverde goederen voor, totdat alle vorderingen van Jan de Roo Vuurwerk op de opdrachtgever uit welke hoofde dan ook volledig zijn voldaan.
De opdrachtgever is niet gerechtigd de goederen waarop het bovengenoemd eigendomsvoorbehoud rust te verkopen of te verwerken buiten de normale uitoefening van zijn bedrijf, deze goederen te verpanden in eigendom tot zekerheid over te dragen, of op welke wijze dan ook inbreuk te maken op het eigendomsrecht van Jan de Roo Vuurwerk door de vestiging van een beperkt zakelijk recht.
7.2 Leveringen uit verschillende transacties worden als een geheel beschouwd zodat het eigendomsvoorbehoud betrekking heeft op alle geleverde goederen, ook die waarvan de fakturen (volledig) zijn betaald.
7.3 De opdrachtgever verplicht zich jegens Jan de Roo Vuurwerk tot cessie van alle vorderingen die de opdrachtgever heeft of zal krijgen op afnemers van goederen die door Jan de Roo Vuurwerk aan de opdrachtgever zijn geleverd, zulks tot meerdere zekerheid voor betaling van al het geen Jan de Roo Vuurwerk nu of te enige tijd uit welk en hoofde ook, van de opdrachtgever te vorderen heeft. De cessie zal op aanvraag van Jan de Roo Vuurwerk geschieden door schriftelijke opgave van alle vorderingen van de opdrachtgever aan Jan de Roo Vuurwerk . De in ontvangstneming door Jan de Roo Vuurwerk van die schriftelijke opgave geldt als blijk van aanvaarding der cessie.
7.4 Indien de opdrachtgever de door Jan de Roo Vuurwerk geleverde goederen bewerkt en door zaaksvorming of anderszins de rechten van Jan de Roo Vuurwerk op de goederen verloren gaan en de deswege de eigendom van de goederen op de opdrachtgever is overgegaan, dan draagt de opdrachtgever reeds nu voor
alsdan de goederen onmiddellijk nadat die zijn eigendom zijn geworden aan Jan de Roo Vuurwerk over tot zekerheid voor nakoming van al zijn verplichtingen jegens Jan de Roo Vuurwerk, welke overdracht Jan de Roo Vuurwerk hierbij reeds voor alsnog aanvaardt.
7.5 In geval van overtreding van de leden 7.1, 7.3 en 7.4 wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Jan de Roo Vuurwerk het recht de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder rechtelijke tussenkomst, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is onverminderd haar recht op schadevergoeding.

8. Overmacht
8.1 In geval van overmacht is Jan de Roo Vuurwerk gerechtigd hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van de verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.
8.2 Als overmacht worden beschouwd omstandigheden buiten de wil en het toedoen van Jan de Roo Vuurwerk, die zij bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet kon voorzien welke van dien aard zijn, dat naleving of verdere naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van haar kan worden gevergd,
zoals overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer, bijzonder weersomstandigheden, transport belemmeringen, werkstakingen, gebrek aan voorraden/ grondstoffen en/ of arbeidskrachten etc.

9. Bevoegde rechter
9.1 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst, dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter (kantongerecht) of (arrondissementsrechtbank).

9. Toepasselijke recht
9.1 Op deze overeenkomst en nadere overeenkomsten die daar uit voortvloeien is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

10. Bijzondere voorwaarden
10.1 Op alle offertes van Jan de Roo Vuurwerk, opdrachten aan Jan de Roo Vuurwerk en met haar gesloten overeenkomst zijn in geval van producten aanbiedingen en leveringen aanvullend van toepassing voor zover althans niet in strijd met de onderhavige voorwaarden. Algemene verkoop, levering en betalingsvoorwaarden van Jan de Roo Vuurwerk.